Riskgrupp för Corona kan få ersättning

Det finns vissa personer som löper större risk att insjukna allvarligt vid Coronasmitta. Socialstyrelsen har pekat de sjukdomstillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk av covid-19.

De som tillhör riksgrupper och på grund av detta inte kan vara på sin arbetsplats och utan möjlighet att arbeta hemifrån har Försäkringskassan utfärdat erättning för riskgrupper. Du måste själv ansöka ersättningen.

För att du ska ha rätt till någon ersättning gällande riskgrupp, måste du ha läkarintyg som visar att du har någon av de nedan sjukdomstillstånden som socialstyrelsen innefattar som riskgrupp till Corona.

Vilka riskrupper gäller för ersättning från Försäkringskassan?

 1. Cancersjukdom där behandling just nu pågår, eller är alldeles nyligen avslutad. Undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Om du har en samtidig förekomst av mer än en av följande diagnoser:
  Hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen)
  Hypertoni
  Diabetes med komplikationer i minst ett organsystem
  Kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5)
  Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet (<50 procent)
  Kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
 3. Fetma som diagnos och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller en skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Har genomgår transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID)
  Sickle-cells-anemi
  Hiv med låg CD4-nivå
  Kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt
  Högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten
  Flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.